ปกติ     ด่วน     ด่วนมาก     ด่วนที่สุด

No.ผู้ส่งถึงเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่อง
1โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)กลุ่มอำนวยการที่ ที่ 04128.066/1424 เมษายน 2557ส่งรายชื่อครูอบรม
2โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มอำนวยการที่ ที่ พิเศษ23 เมษายน 2557รายงานการปฏิบัติงานนักการภารโรง52อัตรา เมษายน 57
3โรงเรียนวัดสระสี่มุมกลุ่ม กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตฯ,กลุ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒,กลุ่ม ทดสอบระบบ,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอดำเนินสะดวก,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอบางแพ,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอบ้านโป่ง,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอโพธาราม,กลุ่ม โรงเรียนเอกชน,กลุ่ม อ.ก.ค.ศ.,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน,กลุ่มอำนวยการ,ขวัญจิต,คณะอนุกรรมการข้าราชการรูฯ,คณะอนุกรรมการข้าราชการรูฯ,คุรุสภาเขตพื้นที่การศึการาชบุรี เขต ๒,รองผู้อำนวยการเขตฯ,โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง,โรงเรียนเจี้ยไช้,โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา),โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล),โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา),โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน(สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล),โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์,โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178,โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา,โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์),โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม,โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ,โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ,โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก,โรงเรียนดำเนินวิทยา,โรงเรียนดุสิตวิทยา,โรงเรียนเทพวิทยา,โรงเรียนเทพินทร์พิทยา,โรงเรียนธรรมาธิปไตย,โรงเรียนธีรศาสตร์,โรงเรียนนารีวุฒิ,โรงเรียนบ้านกุ่ม,โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม,โรงเรียนบ้านเขาแหลม,โรงเรียนบ้านดอนไผ่(ราษฏร์รังสรรค์),โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์),โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย,โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง),โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี,โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล),โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม,โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์),โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจีประชาสรรค์),โรงเรียนบ้านลาดใหญ่,โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(จันทร์ประชานุเคราะห์),โรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์),โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล),โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน,โรงเรียนบ้านหนองครึม,โรงเรียนบ้านหนองคา,โรงเรียนบ้านหนองตาพุด(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์220),โรงเรียนบ้านหนองใยบัว,โรงเรียนบ้านหนองสลิด,โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อินทปัญญาราษฎร์นุกูล),โรงเรียนบ้านห้วยยาง,โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207,โรงเรียนพัชรวิทยา,โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์,โรงเรียนแย้มวิทยการ,โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์,โรงเรียนวังตาลวิทยา,โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร),โรงเรียนวัดแก้วฟ้า,โรงเรียนวัดโกสินารายน์,โรงเรียนวัดขนอน(ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์),โรงเรียนวัดเขาขลุง,โรงเรียนวัดเขาแจง,โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม,โรงเรียนวัดเขาพระ,โรงเรียนวัดเขาส้ม,โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป),โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์,โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา),โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี),โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา),โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5),โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดช่องพราน,โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล),โรงเรียนวัดชาวเหนือ(เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฏร์รังสรรค์),โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดดอนคา,โรงเรียนวัดดอนเซ่ง(แช่มสูตะอุดมศิณิราษฎร์),โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์),โรงเรียนวัดดอนพรม,โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล),โรงเรียนวัดดอนสาลี,โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ),โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์),โรงเรียนวัดดีบอน(กล่อมเอกชัยวิทยา),โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล),โรงเรียนวัดตาผา,โรงเรียนวัดตาล,โรงเรียนวัดตาลเตี้ย,โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล),โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์),โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ),โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล),โรงเรียนวัดท่าเรือ,โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา),โรงเรียนวัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล),โรงเรียนวัดนางแก้ว,โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม(ถนอมราษฏร์อุทิศ),โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด(รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ์),โรงเรียนวัดบัวงาม,โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์),โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร),โรงเรียนวัดบางพัง,โรงเรียนวัดบางลาน,โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ),โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย,โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์",โรงเรียนวัดบ้านไร่,โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี),โรงเรียนวัดบ้านใหม่,โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์),โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดปรกเจริญ,โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ,โรงเรียนวัดพระศรีอารย์,โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์,โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม,โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดม่วง,โรงเรียนวัดมาบแค,โรงเรียนวัดยางหัก,โรงเรียนวัดระฆังทอง,โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฏร์บำรุง),โรงเรียนวัดลำพยอม,โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เอี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์),โรงเรียนวัดศรีประชุมชน,โรงเรียนวัดสนามชัย,โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล),โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร),โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า(สุวรรณโพธาประชานุกูล),โรงเรียนวัดสระตะโก,โรงเรียนวัดสระสี่มุม,โรงเรียนวัดสัมมาราม,โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม,โรงเรียนวัดสิดาราม(เทพเชยประชานุุกูล),โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดหนองกลางดง(อธิราษฎร์คณารักษ์),โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน,โรงเรียนวัดหนองประทุน,โรงเรียนวัดหนองปลาดุก,โรงเรียนวัดหนองม่วง(หงษ์วิทยาคาร),โรงเรียนวัดหนองมะค่า,โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ),โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง,โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล),โรงเรียนวัดหนองอ้อ(คงคาสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์),โรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง),โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน(หนองเอี่ยนประชาสรรค์),โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม),โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม,โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224,โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา),โรงเรียนวัดหัวหิน,โรงเรียนวัดหุบกระทิง,โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ,โรงเรียนวัดเหนือ,โรงเรียนวัดแหลมทอง,โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์),โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล),โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร),โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว),โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล),โรงเรียนวัดอัมพวนาราม,โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล),โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี,โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์),โรงเรียนวิชัยวิชาคม,โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา,โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงราษฏร์ประชา),โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์),โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด),โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์),โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์,โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย,โรงเรียนอนุบาลสุชาดา,โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร,โรงเรียนอุดมวิทยา,โรงเรียนฮกเฮง,โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน,วลัญช์จุฑา,วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารบัญกลาง สพป.รบ.2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต ๒,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต ๒,หน่วยตรวจสอบภายในที่ ที่ 0024 เมษายน 2557แก้ไขกำหนดฌาปนกิจศพ ภรรยา นายละออ ไพรวรรณ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดสระสี่มุม ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ วัดสระสี่มุม
4โรงเรียนวัดชาวเหนือ(เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฏร์รังสรรค์)กลุ่มนโยบายและแผนที่ ที่ 12224 เมษายน 2557จัดสรรงบประมาณปี 2557เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า-ประปา
5โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลที่ ที่ พิเศษ24 เมษายน 2557ความต้องการหนังสือห้องสมุดของโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
6โรงเรียนดุสิตวิทยากลุ่ม กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตฯ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ ที่ -----24 เมษายน 2557ขอส่งแบบตอบรับการเข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาว
7โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ ที่ ศธ ๐๔๑๒๘.๑๑๕/๑๑๒24 เมษายน 2557ขอเชิญรับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับจังหวัด
8โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกลุ่มอำนวยการที่ ที่ ศธ 04128.9024 เมษายน 2557รายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
9โรงเรียนวัดสระสี่มุมกลุ่ม กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตฯ,กลุ่ม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒,กลุ่ม ทดสอบระบบ,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอดำเนินสะดวก,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอบางแพ,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอบ้านโป่ง,กลุ่ม โรงเรียนในอำเภอโพธาราม,กลุ่ม โรงเรียนเอกชน,กลุ่ม อ.ก.ค.ศ.,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน,กลุ่มอำนวยการ,ขวัญจิต,คณะอนุกรรมการข้าราชการรูฯ,คณะอนุกรรมการข้าราชการรูฯ,คุรุสภาเขตพื้นที่การศึการาชบุรี เขต ๒,รองผู้อำนวยการเขตฯ,โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง,โรงเรียนเจี้ยไช้,โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา),โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล),โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา),โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน(สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล),โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์,โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178,โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา,โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์),โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์,โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม,โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ,โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ,โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก,โรงเรียนดำเนินวิทยา,โรงเรียนดุสิตวิทยา,โรงเรียนเทพวิทยา,โรงเรียนเทพินทร์พิทยา,โรงเรียนธรรมาธิปไตย,โรงเรียนธีรศาสตร์,โรงเรียนนารีวุฒิ,โรงเรียนบ้านกุ่ม,โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม,โรงเรียนบ้านเขาแหลม,โรงเรียนบ้านดอนไผ่(ราษฏร์รังสรรค์),โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์),โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย,โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง),โรงเรียนบ้านโป่งบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี,โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล),โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม,โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์),โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจีประชาสรรค์),โรงเรียนบ้านลาดใหญ่,โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(จันทร์ประชานุเคราะห์),โรงเรียนบ้านหนองกวาง(กรป.กลางอุปถัมภ์),โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล),โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน,โรงเรียนบ้านหนองครึม,โรงเรียนบ้านหนองคา,โรงเรียนบ้านหนองตาพุด(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์220),โรงเรียนบ้านหนองใยบัว,โรงเรียนบ้านหนองสลิด,โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อินทปัญญาราษฎร์นุกูล),โรงเรียนบ้านห้วยยาง,โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207,โรงเรียนพัชรวิทยา,โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์,โรงเรียนแย้มวิทยการ,โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์,โรงเรียนวังตาลวิทยา,โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร),โรงเรียนวัดแก้วฟ้า,โรงเรียนวัดโกสินารายน์,โรงเรียนวัดขนอน(ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์),โรงเรียนวัดเขาขลุง,โรงเรียนวัดเขาแจง,โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม,โรงเรียนวัดเขาพระ,โรงเรียนวัดเขาส้ม,โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป),โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์,โรงเรียนวัดโคกทอง(ปริปุณอินทรประชาวิทยา),โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี),โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา),โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5),โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดช่องพราน,โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล),โรงเรียนวัดชาวเหนือ(เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฏร์รังสรรค์),โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดดอนคา,โรงเรียนวัดดอนเซ่ง(แช่มสูตะอุดมศิณิราษฎร์),โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์),โรงเรียนวัดดอนพรม,โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล),โรงเรียนวัดดอนสาลี,โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ),โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์),โรงเรียนวัดดีบอน(กล่อมเอกชัยวิทยา),โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล),โรงเรียนวัดตาผา,โรงเรียนวัดตาล,โรงเรียนวัดตาลเตี้ย,โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล),โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร์(มหาธีรราชอนุสรณ์),โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ),โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล),โรงเรียนวัดท่าเรือ,โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา),โรงเรียนวัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล),โรงเรียนวัดนางแก้ว,โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม(ถนอมราษฏร์อุทิศ),โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด(รัตนราษฎร์รัฐอุปถัมภ์),โรงเรียนวัดบัวงาม,โรงเรียนวัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์),โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร),โรงเรียนวัดบางพัง,โรงเรียนวัดบางลาน,โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ),โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย,โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์",โรงเรียนวัดบ้านไร่,โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี),โรงเรียนวัดบ้านใหม่,โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์),โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง),โรงเรียนวัดปรกเจริญ,โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ,โรงเรียนวัดพระศรีอารย์,โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์,โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม,โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดม่วง,โรงเรียนวัดมาบแค,โรงเรียนวัดยางหัก,โรงเรียนวัดระฆังทอง,โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฏร์บำรุง),โรงเรียนวัดลำพยอม,โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เอี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์),โรงเรียนวัดศรีประชุมชน,โรงเรียนวัดสนามชัย,โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล),โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร),โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า(สุวรรณโพธาประชานุกูล),โรงเรียนวัดสระตะโก,โรงเรียนวัดสระสี่มุม,โรงเรียนวัดสัมมาราม,โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม,โรงเรียนวัดสิดาราม(เทพเชยประชานุุกูล),โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์),โรงเรียนวัดหนองกลางดง(อธิราษฎร์คณารักษ์),โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน,โรงเรียนวัดหนองประทุน,โรงเรียนวัดหนองปลาดุก,โรงเรียนวัดหนองม่วง(หงษ์วิทยาคาร),โรงเรียนวัดหนองมะค่า,โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ),โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง,โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล),โรงเรียนวัดหนองอ้อ(คงคาสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์),โรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง),โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน(หนองเอี่ยนประชาสรรค์),โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม),โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม,โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่ 224,โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา),โรงเรียนวัดหัวหิน,โรงเรียนวัดหุบกระทิง,โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ,โรงเรียนวัดเหนือ,โรงเรียนวัดแหลมทอง,โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์),โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล),โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร),โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว),โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล),โรงเรียนวัดอัมพวนาราม,โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล),โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี,โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์),โรงเรียนวิชัยวิชาคม,โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา,โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงราษฏร์ประชา),โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนบางแพใต้วันชัยประชาสรรค์),โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด),โรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์),โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์,โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย,โรงเรียนอนุบาลสุชาดา,โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร,โรงเรียนอุดมวิทยา,โรงเรียนฮกเฮง,โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน,วลัญช์จุฑา,วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารบัญกลาง สพป.รบ.2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต ๒,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรีเขต ๒,หน่วยตรวจสอบภายในที่ ที่ 023 เมษายน 2557ขอเชิญร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพ ภรรยา นายละออ ไพรวรรณ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดสระสี่มุม
10โรงเรียนวัดหุบกระทิงกลุ่มอำนวยการที่ ที่ ศธ 04128.155/10223 เมษายน 2557ส่งรายชื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์(บ้านโป่ง2)
หน้าที่