ปกติ     ด่วน     ด่วนมาก     ด่วนที่สุด

No.ผู้ส่งถึงเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่อง
1โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกลุ่มนโยบายและแผนที่ ที่ 04128.002/6818 เมษายน 2557การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านเว็บไซต์
2โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207กลุ่มนโยบายและแผน,โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207ที่ ที่ ที่ ศธ. 04128.044/8819 เมษายน 2557รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่.6
3โรงเรียนวัดดอนเซ่ง(แช่มสูตะอุดมศิณิราษฎร์)กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ ที่ ศธ ๐๔๑๒๘.๐๔๔ /๕๗ 19 เมษายน 2557 การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง
4โรงเรียนวัดดอนเซ่ง(แช่มสูตะอุดมศิณิราษฎร์)กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ ที่ ๐๔๑๒๘.๐๔๔ /๕๗ 19 เมษายน 2557การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง
5โรงเรียนวัดอัมพวนารามกลุ่มบริหารงานบุคคลที่ ที่ 04128.164/6818 เมษายน 2557การวางแผนความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูตามสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557
6โรงเรียนบ้านหนองสลิดกลุ่มนโยบายและแผนที่ ที่ 4519 เมษายน 2557รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556
7โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)กลุ่มนโยบายและแผนที่ ที่ 4218 เมษายน 2557การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านเว็บไซต์
8โรงเรียนวัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)กลุ่มนโยบายและแผนที่ ที่ ศธ ๐๔๑๒๘.๐๙๓ / ๔๕18 เมษายน 2557การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖
9โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ ที่ 04128.062/3218 เมษายน 2557การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
10โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)กลุ่มบริหารงานบุคคลที่ ที่ 5618 เมษายน 2557การวางแผนความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูตามสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2557
หน้าที่