เรื่องเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาษาไทย)
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียน(เครือข่ายโพธารามที่ 1)
โดยโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)
ความเร่งด่วนปกติ
รายละเอียด:

เกณฑ์การให้คะแนนการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาษาไทย)


1.วิธีการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน


                1.1 ชั้นป. 1-3  และ ป. 4-6 (การอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนในชั้นนั้น ต้องเข้าแข่งขันทั้งสองทักษะ โดยเริ่มจากการอ่านออกเสียงจากข้อความที่กำหนดให้ และตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่าน


                1.1.1 การอ่านออกเสียง


                                เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันอ่าน  คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม  โดยกรรมการเรียกนักเรียนอ่านทีละคน การอ่านออกเสียงทุกชั้น ดำเนินการดังนี้


-          นักเรียนจับลากลำดับที่เข้ารับการแข่งขันการอ่านทีละคน


-          เก็บตัวนักเรียนไว้แยกจากห้องแข่งขันการอ่าน และไม่ให้ได้เสียงการอ่าน


-          กรรมการเรียกนักเรียนเข้าอ่านทีละคนตามลำดับที่จับฉลากได้


-          นักเรียนอ่านคนละไม่เกิน  3  นาที


1.2 ความเข้าใจการอ่าน


เนื้อหาที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันพูดตอบคำถาม  เป็นเรื่องเดียวกับที่นักเรียนใช้แข่งขันการอ่าน โดย


-     เล่าเรื่องย่อ


-     บอกข้อคิด หรือประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน


-     บอกความหมายของคำศัพท์สำคัญจากเรื่องที่อ่าน  อย่างน้อย 5 คำ


1.3 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100  คะแนน


เกณฑ์การอ่านออกเสียง (อ่านผิด 1 ครั้ง หัก 2 คะแนน ไม่คิดคำซ้ำ) คะแนนเต็ม  50  คะแนน


-          อักขรวิธี ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกเสียง                             15    คะแนน


-          ออกเสียง       และคำควบกล้ำชัดเจน                                 10    คะแนน


-          อ่านไม่เกินคำ  อ่านไม่ขาดคำ และอ่านไม่ตู่คำ                                     10    คะแนน


-          การเว้นวรรคตอน  จังหวะ  และน้ำหนักคำ                                          15    คะแนน


ความเข้าใจการอ่าน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน


-          เล่าเรื่องย่อได้                                                                                               20    คะแนน


-          บอกข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน                                       20    คะแนน


-          บอกความหมายของคำ/ประโยค ที่อ่าน                                  10    คะแนน


1.4  กรรมการทุกท่านนำคะแนนจากการอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่านหาค่าเฉลี่ยเป็นผลคะแนนตัดสินตามเกณฑ์ข้างต้น


 


               


                               

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 419
วันที่: 03 ตุลาคม 2555 @ 15:04:16