เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประมาณการ สำหรับภาคเรีย
เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ความเร่งด่วนปกติ
รายละเอียด:

         ตามที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๒๘/๕๙๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้โรงเรียนดำเนินการสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินที่ขอเบิกตามจำนวนนักเรียนตามประมาณการ ส่งภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และให้โรงเรียนรอการคำนวณค่าหนังสือเรียนในทุกระดับชั้น  นั้น
        บัดนี้ สช. ได้แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๘๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ สพป.รบ.๒ ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามประมาณการ ให้แก่นักเรียนแต่ละระดับการศึกษาไปพลางก่อน  รายละเอียดตามหนังสือที่ สช. แจ้งข้างต้น กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้วในระบบ E-office ขอให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนดำเนินการจัดทำแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนรายการค่าหนังสือเรียนดังกล่าวด้วย (โรงเรียนใดส่งเอกสารให้ สพป.รบ.๒ แล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขและจัดส่งแบบสรุปให้ใหม่ในระบบ E-offece ด้วย)

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 335
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2556 @ 10:22:10