เรื่องการจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน
โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ความเร่งด่วนปกติ
รายละเอียด:

        ด้วย สพป.รบ.๒ จะดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงขอให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนสำรวจครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแจ้งรายชื่อครูเกษียณ ส่งให้กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖ ด้วย เพื่อ สพป.รบ.๒ จะได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ครูเกษียณให้โรงเรียนต่อไป

                                                    กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
                                                         ๓  เมษายน  ๒๕๕๖

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 235
วันที่: 03 เมษายน 2556 @ 09:26:59